PROJEKT "SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ - 2 EDYCJA"

11.01.2019

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” oraz firma Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w  projekcie „SAMOZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ” – 2 EDYCJA”, nr RPLB.06.03.01-08-0027/18, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa numer 6.- Regionalny Rynek Pracy, Działania nr 6.3. – Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie nr 6.3.1.- Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

CEL:
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubuskim przez przygotowanie 30 Uczestników projektu (min. 24 kobiety) bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:
kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe wybrane powiaty (patrz poniżej) do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym utworzenie 25 firm i zatrudnienie przez Uczestników Projektu 5 osób dzięki usługom szkoleniowym, bezzwrotnym dotacjom i wsparciu pomostowemu od 01.08.2018 r. do 30.11.2019 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 2018-08-01 do 2019-11-30 r. na terenie powiatów: KROŚNIEŃSKIEGO, MIĘDZYRZECKIEGO, NOWOSOLSKIEGO, STRZELECKO-DREZDENECKIEGO, SULĘCIŃSKIEGO, WSCHOWSKIEGO, ZIELONOGÓRSKIEGO ZIEMSKIEGO, ŻAGAŃSKIEGO.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:
I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną.

II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia,
sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOM PROJEKTU?
1. WSPARCIE MERYTORYCZNE:

    * szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości,
    * wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

2. WSPARCIE FINANSOWE W FORMIE:

    * bezzwrotnej dotacji w kwocie 24 000 zł,
    * wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1 200 zł/mc, przez okres do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
    * materiały szkoleniowe,
    * catering oraz
    * zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ OD 17.12.2018 DO 21.01.2019R.

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

    * BIURO PROJEKTU W ŻARACH:
Mieszka I 13, 68-200 Żary, tel. 519 646 016, e-mail:szuscickaatfundacja [dot] zary [dot] pl [1]