OBWIESZCZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA DOT. ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA

28.06.2022

Skwierzyna, dnia 28  czerwca 2022 r.

 

RG.6720.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały nr LII/397/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna.

 

 

 

Burmistrz Skwierzyny

(-)

Lesław Hołownia

 

Załączniki:

- Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa dot. zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna