POWSTAJE PLAN MOBILNOŚCI DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

01.03.2022

Miasto Gorzów Wielkopolski wraz z gminami, które należą do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, przystąpiło do realizacji opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan). Plan będzie dokumentem planistycznym, zawierającym zagadnienia związane z przemieszczaniem się po Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wielkopolskiego.

Głównym celem tego opracowania jest zwiększenie dostępności obszarów nim objętych oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności i transportu, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dokument będzie zawierać syntetyczną diagnozę mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Przedstawi również cele strategiczne i wizję zrównoważonego rozwoju systemu transportowego do 2037 roku. W odróżnieniu od klasycznego planowania, działania zawarte w dokumencie, skupione będą na potrzebach mobilności ludzi i firm z danego obszaru, a także poprawie jakości życia i dostępu do różnych środków transportu. Koncepcja planów zrównoważonej mobilności kładzie nacisk na partycypację społeczną i szeroką współpracę pomiędzy mieszkańcami, samorządami, rządem oraz podmiotami prywatnymi.

W trakcie prac nad Planem Mobilności zaplanowano także liczne działania partycypacyjne, które zostaną przeprowadzone przez wykonawcę opracowania - Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Umożliwią one udział w projekcie jak najszerszemu gronu osób. Mieszkańcy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego będą mogli uczestniczyć w badaniach ankietowych, które pozwolą poznać ich potrzeby, oczekiwania i problemy związane z przemieszczaniem się. W ramach działań partycypacyjnych zaplanowano warsztaty dla mieszkańców i uczniów szkół. Podczas spotkań będą oni mieli okazję zapoznać się z ideą planów zrównoważonej mobilności oraz potencjalnymi korzyściami wynikającymi z ich wdrożenia. Warsztaty zostaną połączone z dyskusją na temat istniejącej i przyszłej sytuacji transportowej oraz pozwolą na wypracowanie głównych założeń, celów i potencjalnych działań Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego.

Projekt planu zostanie również skonsultowany z mieszkańcami. Dokument z przedstawionymi w nim działaniami będzie także jednym z narzędzi do ubiegania się o fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Harmonogram spotkań i informacje o badaniach ankietowych zostaną przedstawione w najbliższym czasie.