OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA W REJONIE KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH

10.12.2021
Skwierzyna, dnia 06 grudnia 2021 r.
RG.6722.1.1.2019
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LVI/401/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13 września 2018 r., zmienioną uchwałą Nr XXIX/229/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 stycznia 2021 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, w pokoju nr 10, w godzinach pracy Urzędu.
Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.
Ze względu na stan epidemii COVID-19 osoby zainteresowane wglądem do dokumentacji zobowiązane są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w miejscach publicznych.
W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27  marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, zostanie  przeprowadzona w dniu 10 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i  dźwięku  (online),  przy  wykorzystaniu  aplikacji  ZOOM,  zapewniającej  zabieranie   głosu, zadawanie  pytań i składanie  uwag (dostępny czat).  Chęć  udziału  w  dyskusji  można  zgłosić  na  adres  e-mail a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl w dniach 03-07 stycznia 2022 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym. Dodatkowo wszelkie informacje umożliwiające wzięcie udziału w dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie: https://www.skwierzyna.pl.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Skwierzyny:
- na piśmie  do Burmistrza Skwierzyny ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres a [dot] mokrzyckaatskwierzyna [dot] pl .
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanych terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skwierzyny.
 
 
Burmistrz Skwierzyny
(-)
Lesław Hołownia
 
 

Do pobrania:

- Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksów wojskowych

- Obowiązek informacyjny mpzp

- Projekt mpzp- część tekstowa

- Uzasadnienie do projektu mpzp

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 1

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 2

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 3

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 4

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 5

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 6

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 7

- Załącznik graficzny mpzp- arkusz 8

- Prognoza oddziaływania na środowisko- część tekstowa

- Prognoza oddziaływania na środowisko- arkusz 1

- Prognoza oddziaływania na środowisko- arkusz 2

- Prognoza oddziaływania na środowisko- arkusz 3

- Oświadczenie autora