ZAWIADOMIENIE O XLI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

22.10.2021

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że  XLI  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie  odbędzie się w dniu 28 października  2021 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu   nr XL /21 z sesji odbytej w dniu 23.09.2021 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od   11.09.2021 r. do 14.10.2021 r.
 5. Informacja dotycząca stawki podatku rolnego na 2022 r.
 6. Informacja dotycząca stawki podatku leśnego na 2022 r.
 7. Informacja dotycząca stawek podatku od środków transportowych  na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 269/21).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 r. dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (druk  nr 270/21).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 271/21).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2021 -2032 (druk nr 272/21).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu (druk nr  273/21).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.,,Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -  Kolej + do 2028 roku”  (druk nr 274/21).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (druk nr 275/21).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skwierzyna na rok 2022 (druk nr 276/21).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (druk nr 277/21).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skwierzyna (druk nr 278/21).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie diet oraz  zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Skwierzynie (druk nr 279/21).
 19. Przyjęcie protokołu nr 4/2021 z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury.
 20. Przyjęcie protokołu nr 5/2021 z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.
 21. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane.
 22. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 23. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

Terminy obrad  komisji:

 • Komisja Spraw Społecznych – 25.10.2021 r.  o godz. 13.00  
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza – 26.10.2021 r. o   godz. 13.00

 

          

Projekty uchwął dostępne TUTAJ