KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR – ÓW

20.10.2021

Gmina Skwierzyna zamierza aplikować o środki w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu uczniów z rodzin pegeerowskich. Gmina Skwierzyna, w której znajdowało się zlikwidowane PPGR, jest na liście JST, które kwalifikują się do złożenia wniosku.

 Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają poniższe warunki:

  • zamieszkują w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin (krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracowników zlikwidowanych PPGR, którzy zamieszkiwali miejscowość objętą PPGR,
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Rodzice/ opiekunowie prawni oraz uczniowie pełnoletni zamieszkujący na terenie Gminy Skwierzyna spełniający powyższe warunki i zainteresowani otrzymaniem wsparcia powinni  do dnia 28 października 2021 r. złożyć wypełnione oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1  (w godz. pracy Urzędu).

Załączniki:

  1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego,
  2. Zgoda na przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu,
  3. Oświadczenie dot. dostępu do internetu,
  4. Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu.