INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE W SPRAWIE DEBATY NAD „RAPORTEM O STANIE GMINY SKWIERZYNA ZA 2020 R.”

02.06.2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Burmistrz Skwierzyny przedstawił Radzie Miejskiej w Skwierzynie „Raport o stanie Gminy Skwierzyna za rok 2020.” Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w poprzednim roku, przede wszystkim w zakresie realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej.

Rada Miejska w Skwierzynie rozpatrzy raport o stanie Gminy podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Skwierzyny.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień odbycia sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy.

Sesja ta w Gminie Skwierzyna zaplanowana jest na 24 czerwca 2021 r. o godz. 13.00. Mieszkańcy będą mogli zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada Miejska w Skwierzynie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania.

 

Raport o stanie Gminy za rok 2020 dostępny TUTAJ