OBWIESZCZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA DOT. ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SKWIERZYNA

30.03.2021

Skwierzyna, dnia 26 marca 2021 r.

 

 

 

RG.6722.1.1.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, iż uchwałą Nr XXXII/250/21 z dnia 25 marca 2021 r. Rada Miejska w Skwierzynie przyjęła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna.

W związku z obecną sytuacją spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 zapoznanie się z przyjętym dokumentem możliwe będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Skwierzyny                     

        (-)                                       

     Lesław Hołownia                        

 

 

- Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

- Podsumowanie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna

- Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XXXII.250.21

- Uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna

- Załącznik nr 1 do uchwały

- Załącznik nr 2,3 do uchwały