ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

12.02.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w  dniu 18 lutego 2021 r.  o godz. 13.00 odbędzie się XXX  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) zgodnie z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/21  odbytej  w dniu 21.01.2021 r.
 4. Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Zielonej Górze w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Gminy Skwierzyna.
 5. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu  w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skwierzyna.
 6. Informacja o działalności Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” w Skwierzynie za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Skwierzyny za okres od 14.01.2021 r. do 8.02.2021 r.
 8. Sprawozdanie z działalności  Klubu Dziecięcego Nr 1 w Skwierzynie za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z działalności  Klubu Dziecięcego Nr 2 w Skwierzynie za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo (druk nr 201/21).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Skwierzyna  (druk nr 202/21).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Skwierzyna na lata 2021 – 2024” opracowanego przez Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Skwierzynie (druk nr 203/21).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w 2021 r. (druk nr 204/21).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie  (druk nr 205/21).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk nr 206/21).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 207/21).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  w Gminie Skwierzyna należnej w 2021 roku (druk nr 208/21).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (druk nr 209/21).
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 210/21).
 20. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 211/21).
 21. Przyjęcie protokołu nr 1/2021 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie.
 22. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.  
 23. Zamknięcie sesji.

                                                                                                    Przewodniczący

                 Rady Miejskiej w Skwierzynie

                                                                                             (-) Zygmunt Kadłubiski

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ