OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SKWIERZYNY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKWIERZYNA W MIEJSCOWOŚCI TRZEBISZEWO

29.01.2021

Skwierzyna, dnia  29 stycznia 2021 r.

 

Burmistrz Skwierzyny

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwały Nr LVI/399/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania, przynależnej jej prognozy oddziaływania na środowisko oraz postępowań w ich sprawie.

Wnioski należy składać:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek1, 66-440 Skwierzyna,

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie ( parter, pokój nr 10)

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: i [dot] pawlickaatskwierzyna [dot] pl

w terminie od dnia 29 stycznia 2021r. do dnia 22 lutego 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Skwierzyny.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) informuję, że:

  1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1,66-440 Skwierzyna.
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail inspektoratrodo-krp [dot] pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
  5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
  1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.

 

 

Burmistrz Skwierzyny

             (-)              

Lesław Hołownia

 

  

Załacznik:

- Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo