ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYNAJEM BUDYNKU UŻYTKOWEGO W SKWIERZYNIE PRZY UL. MICKIEWICZA 3

13.01.2021

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema  zaprasza do złożenia oferty na wynajem budynku użytkowego w Skwierzynie przy ul. Mickiewicza 3

Zamówienie publiczne  - art.  4 pkt.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), to jest poniżej  wartości 30 tys. euro. Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1 .Opis przedmiotu zamówienia:

Budynek z przeznaczeniem na warsztat samochodowy, stację kontroli pojazdów o łącznej powierzchni użytkowej 249,38 m2  w Skwierzynie przy ul. Mickiewicza 3.

W budynku mieści się:

 1. Warsztat samochodowy duży                       75,81 m2
 2. Warsztat mały                                                  30,24 m2
 3. Myjnia                                                                30,24 m2
 4. Stacja Kontroli Pojazdów                                75,81 m2
 5. Biuro, pomieszczenie socjalne i toaleta       37,28 m2

Pomieszczenia są w pełni wyposażone . Nieruchomość mieści się w bardzo dobrej lokalizacji, budynek jest widoczny z głównej drogi, teren jest ogrodzony i monitorowany.

Okres wynajmu: 10 lat (2021-2030).

2. Termin realizacji oferty od dnia 18.01.2021 roku do dnia 29.01.2021 roku w dni powszednie w godzinach od 8.00 -12.00   

3. Opis sposobu przygotowania ofert.

1) ofertę składa się w formie pisemnej;

2) treść oferty musi odpowiadać treści oferowanego budynku do wynajmu;

3) oferta powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta do reprezentowania firmy na zewnątrz i  zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Cena.

Oferent podaje cenę  za jaką zamierza  zrealizować  zamówienie.

Cena podana w  ofercie przez Oferenta będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

5. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie.

1)      Dane adresowe: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema, 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 1.   

      2)   Oferty należy złożyć do 29.01.2021 roku do godziny 12.00

 

6.Sposób złożenia ofert:.

Oferty można składać w sekretariacie szkoły, listownie na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema, 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 1.   

Za datę wpływu oferty  wysłanej listownie uważa się datę i godzinę dotarcia jej do sekretariatu.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru oferty. 

 

7.Wybór Oferty

- Otwarcie ofert  w dniu 29.01.2021 roku  godzina 13.00 w sekretariacie szkoły.

- Ogłoszenie wyboru oferenta w dniu 29.01.2021 roku  godzina 14.00 w sekretariacie szkoły

- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie zastrzega sobie prawo do:

- przeprowadzenia z wybranymi Oferentami negocjacji i zaproszenia do złożenia ofert ostatecznych,

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8.Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13[1] ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem danych osobowych przekazywanych przez Oferentów w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema, 66-440 Skwierzyna, ul. Poznańska 1,  zstatzst [dot] skwierzyna [dot] pl
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Bartosz Pawelczyk – radca prawnyul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, inspektoratrodo-krp [dot] pl
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego poza EOG oraz do organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe nie będą stanowiły przedmiot profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji;
 • obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;( Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,       

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.