ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

17.01.2020

ZAWIADOMIENIE

 

 

Informuję, że w dniu   23 stycznia  2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XX sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

 1. Otwarcie  sesji  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/19 z  19 grudnia 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Skwierzyny za okres od  12.12.2019 r. do 15.01.2020 r.
 5. Informacja w sprawie współpracy zagranicznej  w 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr  125/20).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna (druk nr 126/20).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (druk nr 127/20)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty (druk nr 128/20).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną  opłatę (druk nr 129/20).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr  130/20).
 12. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady za 2019 r.:
  a)     Komisji Budżetowej,
  b)    Komisji Gospodarczej,
  c)     Komisji Rewizyjnej,
  d)    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  e)     Komisji Spraw Społecznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r. (druk nr  131/20).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej  Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r. (druk nr  132/20).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych   Rady Miejskiej w Skwierzynie na 2020 r. (druk nr  133/20).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania  petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa (druk nr  134/20).
 17. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. 
 18.  Zamknięcie sesji

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 

 • Komisja Spraw Społecznych  -  20.01.2020 r. (poniedziałek), godz. 14.00
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza  - 21.01.2020 r. (wtorek) , godz. 14.00Projekty uchwał dostępne TUTAJ