OGŁOSZENIE NR 1/2019 O WYNAJMIE BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDÓW

09.12.2019

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie oferuje do wynajęcia budynek użytkowy w Skwierzynie przy ul. Mickiewicza 3

BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZTAT SAMOCHODOWY, STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 249,38 m W SKWIERZYNIE PRZY UL. MICKIEWICZA 3

W budynku mieści się:
1. Warsztat samochodowy duży 75,81 m
2. Warsztat mały 30,24 m
3. Myjnia 30,24 m
4. Stacja Kontroli Pojazdów 75,81 m
5. Biuro, pomieszczenie socjalne i toaleta 37,28 m
Budynek parterowy,pomieszczenia zadbane i ogrzewane. Do dyspozycji Najemcy miejsca parkingowe i stanowisko do pomiaru hałasu.
W chwili obecnej Stacja Kontroli Pojazdów funkcjonuje i spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne. Pomieszczenia są w pełni wyposażone.
Nieruchomość mieści się w bardzo dobrej lokalizacji, budynek jest widoczny z głównej drogi, teren jest ogrodzony i monitorowany.
Stawka wywoławcza netto 5.000,00 złotych miesięcznie, płatność do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
Dodatkowo płatne media ( energia elektryczna, woda i kanalizacja ).
Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie najmu.
OFERTY ZAWIERAJĄCE:
Dane o oferencie : imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, NIP, PESEL lub dane firmy, (aktualny odpis z KRS itp. ),

  • zgoda dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych oferenta będącego osobą
  • fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • proponowaną miesięczną stawkę czynszu netto,
  • propozycję zagospodarowania budynku – przeznaczenie,
  • oświadczenie o nie posiadaniu zaległości podatkowych/ zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub podanie ich wielkości,
  • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych przeterminowanych zobowiązań, w tym wobec robót i usług lub podanie ich wielkości,

należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 09 stycznia 2020 roku do godziny 15.00

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty osób będących dłużnikami – nie będą rozpatrywanie.
3. Ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dyrektor ZSTiO zastrzega sobie prawo odstąpienia od wynajmu budynku bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny

Osoby zainteresowane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym mogą się umówić na obejrzenie przedmiotu najmu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 ( nr tel. 95 7170 112 ).
Termin otwarcia ofert: 10.01.2020 roku godzina 13.00 w budynku szkoły w Skwierzynie przy ul. Poznańskiej 1.
Otwarcie ofert w obecności oferentów, zaś decyzja o wyborze oferty w terminie odrębnym 7 dni od dnia otwarcia ofert tj. w dniu 17 stycznia 2020 roku.

Do pobrania: