ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

13.06.2019

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                ZAWIADOMIENIE


Informuję, że w dniu  19  czerwca  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XII  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  sesji nr XI/19 z 22.05.2019 r.
4.    Przyjęcie  sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny  za okres od  14 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.
5.    Raport o  stanie Gminy Skwierzyna za 2018 r.
a)    debata nad raportem,
b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny wotum zaufania (druk nr 60/19).
6.     Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Skwierzyna oraz sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2018:
a)    odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Zielonej Górze  w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy Skwierzyna za rok 2018  - Skarbnik Gminy,
b) zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Skwierzyny  oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji  – Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2018 r. (druk nr 61/19),
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Skwierzyny z tytułu wykonania  budżetu Gminy Skwierzyna za 2018 r. (druk nr 62/19).
7.     Przyjęcie sprawozdania finansowo-rzeczowego  z działalności sołectw; fundusz sołecki 2018 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna (druk nr 63/19).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  miasta Skwierzyna (druk nr 64/19).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Powiatowej w Międzyrzeczu (druk nr 65/19).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (druk nr 66/19).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030 (druk nr 67/19).
13.    Przyjęcie  oświadczenia zawierającego  stanowisko Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie planowanej likwidacji  Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego  Szpitala im. dr. n. med. Radzimira Śmigielskiego w Skwierzynie zarządzanego przez Grupę Nowy Szpital.
14.    Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
15.    Zamknięcie obrad.
                    


                                                                                                                                                                           Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                               w Skwierzynie
                                                                                                                                                                                           (-) Adam Durajczyk

Terminy posiedzeń komisji:

•    Komisja Spraw Społecznych -  17.06.2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00.  
•    Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  18.06.2019 r. (wtorek),  godz. 13.00.

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ.