ZAWIADOMIENIE O XI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

16.05.2019

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję, że w dniu  22  maja  2019 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie odbędzie się  XI  sesja Rady Miejskiej w Skwierzynie według następującego porządku:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji nr IX/19 z 10.04.2019 r. i X/19 z 17.04.2019 r.
 4. Przyjęcie  sprawozdania z działalności Burmistrza Skwierzyny  za okres od 10.04.2019 r. do 13.05.2019 r.
 5. Sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie z działalności jednostki w 2018 r. .
 6. Sprawozdanie Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skwierzynie z działalności jednostki  w 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury za rok 2018.
 8. Sprawozdanie  z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie za rok 2018.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego. (druk nr 52/19)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych  Gminy Skwierzyna. (druk nr 53/19)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. (druk nr 54/19)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. (druk nr 55/19)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat targowych. (druk nr 56/19)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego  w Skwierzynie - ,,Mój Rynek”.  (druk nr 57/19)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.  (druk nr 58/19)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Skwierzyna na lata 2019-2030. (druk nr 59/19)
 18. Przyjęcie protokołu nr 2/2019 z  9.05.2019 r. z kontroli w zakresie ściągalności podatków za rok 2018.
 19. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Skwierzynie

(-) Zygmunt Kadłubiski

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady:

 • Komisja Spraw Społecznych -  20.05.2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00. 
 • Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarcza -  21.05.2019 r. (wtorek),  godz. 14.00.

 

Projekty uchwał dostępne TUTAJ