OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR: 1/2019; 2/2019; 3/2019

01.03.2019

Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałań 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

I. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
Rozwój działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
- handlu i usług konsumenckich, co odpowiada celowi ogólnemu 1.0 „Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia” lub
II. Limit środków dostępnych w naborze: 347 398,00 zł
III. Termin składania wniosków: 15.03.2019 r. – 28.03.2019 r.
IV. Miejsce składania wniosków: Biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 15:00
piątek w godzinach 8:00 – 14:00
V. Forma i tryb złożenia wniosku: 3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
VI. Formy wsparcia: dofinansowanie do 300 000,00 zł stanowiące nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie refundacji (w przypadku rozwinięcia działalności związanej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca pracy)
lub
VII. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
c) zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).
VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
IX. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
X. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
− „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” (LSR),
− formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
− formularz wniosku o płatność,
− formularz biznesplanu,
− formularz umowy o udzielenie wsparcia,
− formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz z załącznikami,
− kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
− procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.bramalubuska.pl/files/regulamin_rady/v.2/pz4_kryteria_wyboru_wraz_z_opisem.pdf
Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA: ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: biuroatbramalubuska [dot] pl lub telefonicznie: 68 475 46 23.
Załączniki:
1. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia LSR wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
2. Lista wymaganych dokumentów
3. Kryteria wyboru operacji
4. Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020

 I. Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD
BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim
objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD
BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
- usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla
mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”.
II. Limit środków dostępnych w naborze: 200 000,00 zł
III. Termin składania wniosków: 15.03.2019 r. – 28.03.2019 r.
IV. Miejsce składania wniosków: Biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 15:00
piątek w godzinach 8:00 – 14:00
V. Forma i tryb złożenia wniosku: 3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna
wniosku wraz z biznesplanem (tożsama z wersją papierową)
na płycie CD/DVD składa się bezpośrednio w Biurze LGD
BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę
upoważnioną
VI. Formy wsparcia: premia w wysokości 100 000,00 zł
VII.Warunki udzielenia wsparcia:
1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny
wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do
ogłoszenia, w tym:
a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
c) zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi
w PROW na lata 2014-2020.
2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie
wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ogłoszenia).
3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji,
obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3
do ogłoszenia.
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz.1570 z późn. zm.).
VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
IX. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
X. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
-  „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA
LUBUSKA na lata 2014-2020” (LSR),
-  formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
-  formularz wniosku o płatność,
-  formularz biznesplanu,
- formularz umowy o udzielenie wsparcia,
-  formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz
z załącznikami,
- kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie
wsparcia
udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia:
http://www.bramalubuska.pl/files/regulamin_rady/v.2/pz4_kryteria_wyboru_wraz_z_opisem.pdf
Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: biuroatbramalubuska [dot] pl lub telefonicznie:
68 475 46 23.
Załączniki:
1. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia LSR wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników
w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
2. Lista wymaganych dokumentów
3. Kryteria wyboru operacji
4. Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020

 I. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym
„Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA
LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
Rozwój działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym
„Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA
LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
- usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla
mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”.
II. Limit środków dostępnych w naborze: 799 760,00 zł
III. Termin składania wniosków: 15.03.2019 r. – 28.03.2019 r.
IV. Miejsce składania wniosków: Biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 15:00
piątek w godzinach 8:00 – 14:00
V. Forma i tryb złożenia wniosku: 3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna
wniosku wraz z biznesplanem (tożsama z wersją papierową)
na płycie CD/DVD składa się bezpośrednio w Biurze LGD
BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę
upoważnioną
VI. Formy wsparcia: dofinansowanie do 300 000,00 zł stanowiące nie więcej niż
70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacjiw formie refundacji (w przypadku rozwinięcia działalności
związanej z utworzeniem przynajmniej jednego miejsca
pracy)
VII.Warunki udzielenia wsparcia:
1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny
wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do
ogłoszenia, w tym:
a) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
c) zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi
w PROW na lata 2014-2020.
2. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie
wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do
ogłoszenia).
3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania
wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
4. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji,
obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3
do ogłoszenia.
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz.1570 z późn. zm.).
VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
IX. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
X. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
-  „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA
LUBUSKA na lata 2014-2020” (LSR),
- formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
- formularz wniosku o płatność,
- formularz biznesplanu,
- formularz umowy o udzielenie wsparcia,
- formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz
z załącznikami,
- kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
-  procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie
wsparcia
udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia:
http://www.bramalubuska.pl/files/regulamin_rady/v.2/pz4_kryteria_wyboru_wraz_z_opisem.pdf
Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: biuroatbramalubuska [dot] pl lub telefonicznie:
68 475 46 23.
Załączniki:
1. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia LSR wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników
w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
2. Lista wymaganych dokumentów
3. Kryteria wyboru operacji
4. Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia