L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

15.03.2018

Informujemy, iż w dniu  21 marca  2018 r.  o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w  Skwierzynie odbędzie się L sesja  Rady Miejskiej  w Skwierzynie z następującym porządkiem obrad:          
                    
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów sesji  nr XLVIII/18 z 22.02.2018 r. i XLIX/18 z 6.03.2018 r.
4.    Interpelacje i zapytania  radnych oraz sołtysów.
5.    Wnioski i zapytania mieszkańców.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza  Skwierzyny  za okres od 14.02.2018 r. do 12.03.2018 r.
7.    Przyjęcie informacji  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze dotyczącej realizacji  inwestycji drogowych  oraz wykonywania zadań w ramach bieżącego  utrzymania dróg na terenie Gminy Skwierzyna.
8.    Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji dotacji Gminy Skwierzyna w 2017 r. dla Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych ,,Krąg” w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Trzebiszewie.
9.    Przyjęcie sprawozdania o nadzorze i stanie technicznym gminnych placów zabaw.
10.    Przyjęcie sprawozdania z  działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie za okres I -XII 2017 r.
11.    Przyjęcie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Skwierzyna za rok 2017.
12.    Przyjęcie  sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r., przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XXIX/209/16 z 24 listopada 2016 r.  
13.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Skwierzyna za 2017 r.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/318/17 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 listopada 2017 r. dotyczącej przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Skwierzyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
16.    Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.G. na działalność Burmistrza Skwierzyny.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia oświadczenia o odmowie podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Skwierzynie Adamem Durajczykiem.
20.    Przyjęcie protokołu nr 1/2018 z 12.03.2018 r. kontroli realizacji wybranych  postępowań przetargowych.
21.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22.    Zamknięcie obrad.


                                                                                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                       (-) Zofia Zawłocka     

Projekty uchwał dostępne są TUTAJ.