Ustawa śmieciowa

Od lipca 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) obowiązywać będą nowe zasady odbioru i wywozu odpadów komunalnych.

Nowelizacja ustawy nakłada szereg nowych obowiązków na samorządy, podmioty odbierające odpady oraz na właścicieli nieruchomości. Gmina Skwierzyna przejmie odpowiedzialność za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na jej terenie.
W związku z tym, że nowy system gospodarowania odpadami zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r., właściciele nieruchomości zamieszkałych, odpowiednio wcześniej (zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie) muszą rozwiązać umowę na odbiór i wywóz odpadów z dotychczasowym przedsiębiorcą, aby uniknąć podwójnej opłaty za odpady. Należy jednak pamiętać, iż do dnia 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się odpadów z nieruchomości na dotychczasowych zasadach.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym zwracam się z prośbą o jak najszybsze wypełnienie i złożenie deklaracji. Wypełnione deklaracje należy przekazać do Urzędu Miejskiego, odpowiednim Sołtysom lub w przypadku budynków wielolokalowych zarządom tychże budynków, które złożą wspólną deklarację dla całej nieruchomości. Ostateczny termin upływa 19 kwietnia 2013 roku. Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego podinsp. Sebastian Kireńko – nr tel.: 95 72 16 535, e-mail: s [dot] kirenkoatskwierzyna [dot] pl

Wzory deklaracji można pobrać poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie w Biurze Obsługi Klienta lub u Sołtysów.

Deklaracja składa się z 10 części. Część A określa organ do którego należy złożyć deklarację. Część B ustala okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji. Część C i D dotyczy danych osób składających deklarację oraz dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne wraz z podaniem numeru działki.

Najważniejszą częścią deklaracji jest wyliczenie opłaty, którą będziemy ponosić na rzecz systemu gospodarowania odpadami. W pierwszej kolejności określamy ilość osób* zamieszkujących nieruchomość, a następnie mnożymy przez odpowiednią stawkę. Wyższą w przypadku decyzji o niesegregowaniu odpadów lub niższą gdy zdecydujecie się Państwo na zbieranie odpadów w sposób selektywny. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską z dnia 21 marca 2013r. uchwałą miesięczne stawki opłat kształtują się następująco:

- Odpady zbierane selektywnie: 8 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.
- Odpady zbierane w sposób nieselektywny: 13 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Opłaty należy wpłacać bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Skwierzynie do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od lipca 2013r.: Bank Spółdzielczy w Santoku: 49 8372 0008 0005 6166 2002 0165

Jednym z najistotniejszych elementów deklaracji jest określenie sposobu zbierania odpadów komunalnych. W części F.1 zaznaczamy, czy odpady zbieramy selektywnie, czy w sposób niesegregowany.

Cześć F.2 dotyczy odpadów biodegradowalnych, które mogą być składowane na kompostowniku. Państwa zadaniem jest zadeklarowanie faktu posiadania kompostownika wraz z przybliżoną objętością lub jego braku.
 
WAŻNE! Podajemy rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie zameldowanych. Jednocześnie przypominam o obowiązku meldunkowym, którego należy dokonać najpóźniej w 30 dniu pobytu na nieruchomości (zgodnie z ustawą o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.). Do obowiązku meldunkowego należy także wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego, w przypadku wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu. W innym przypadku miejscem zamieszkania jest miejsce zameldowania.

W przypadku korekty deklaracji obejmującej okres do dnia 30 kwietnia 2017r obowiązywały poniższe stawki:
- Odpady zbierane selektywnie: 7 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.
- Odpady zbierane w sposób nieselektywny: 11 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość.


Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 lipca 2018 r.:
- odpady zmieszane - miasto i gmina
- odpady selektywne - gmina
- odpady selektywne - miasto
- odpady selektywne - zabudowa wielorodzinna
- odpady zmieszane - zabudowa wielorodzinna
- odpady wielkogabarytowe - miasto i gmina

Pliki do pobrania:
- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Wzór poprawnie wypełnionej deklaracji
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna
- Dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie Gminy Skwierzyna
- Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skwierzyna