WOJEWODA LUBUSKI INFORMUJE

12.06.2018

„Pakiet dla średnich miast” - jeden z projektów strategicznych realizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w roku 2018 w jeszcze większym niż dotychczas zakresie oferuje narzędzia rozwoju inwestycji prywatnych w miastach średnich. Pakiet opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W bieżącym roku w ramach Pakietu dla średnich miast dla przedsiębiorców inwestujących w średnich miastach bądź ich najbliższej okolicy przygotowano łącznie
600 mln zł dedykowanego wsparcia w ramach Krajowych Programów Operacyjnych.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) uruchomiona została druga edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla średnich miast w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Duża popularność działania 1.3.1, mierzona aktywnością w ubieganiu się o dotacje i zawartymi umowami, spowodowała, że cały budżet POPW przeznaczony na innowacje produktowe, został wyczerpany (dla miast średnich w 2017 r. dedykowano kopertę 60 mln zł, która została w pełni zabsorbowana). Chcąc wykorzystać potencjał przedsiębiorców z Polski Wschodniej, uruchomiona została dodatkowa pula środków w działaniu, w tym 100 mln zł dedykowane dla MŚP, które swoje innowacyjne pomysły biznesowe będą realizować na obszarze miast średniej wielkości lub – co jest nowością względem naboru w 2017 r. – na obszarze sąsiadujących z tymi miastami gmin. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt to 7 mln zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 29 maja i potrwa do 31 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Natomiast w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) uruchomiona została druga edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla średnich miast w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich lub gminach sąsiadujących w konkursie przeznaczone jest 500 mln zł. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nawet 20 mln zł wsparcia na projekt.

Po doświadczeniach pierwszej edycji konkursu dedykowanego średnich miastom w 2017 r. (w ramach której miastom średnim dedykowano 400 mln zł), w tegorocznej edycji wprowadzony został szereg uproszczeń, dzięki którym środki na rozwój działalności będą dostępne dla szerszego grona przedsiębiorców:

  • rozszerzony został zasięg naboru na projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi (z wyłączeniem miast wojewódzkich);
  • obniżony został minimalny budżet projektu dla średnich przedsiębiorców do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł);
  • dopuszczone zostało oparcie wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (do tej pory musiały być to wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę).

Nabór wniosków w ramach naboru rozpoczął się 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Sukces rozwoju społeczno-gospodarczego miast średnich i odwrócenie negatywnych trendów odpływu ludności, zwłaszcza osób młodych i przedsiębiorczych zależy w dużej mierze od rozwoju rodzimych przedsiębiorstw i przyciągania nowych inwestorów, którzy tworzyć będą wysokiej jakości miejsca pracy, a co za tym idzie – atrakcyjne warunki dla młodych ludzi do mieszkania i pracy.

Doświadczenia z 2017 roku pokazują, że przedsiębiorcy inwestujący w miastach średnich to bardzo aktywna i skuteczna grupa beneficjentów. Oferowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dedykowana w samym 2018 r. kwota 600 mln zł dla inwestorów realizujących projekty w miastach średnich bądź gminach z nimi sąsiadujących będzie potężnym impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości i sektora innowacyjnych MŚP.

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak